NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulture  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/10),

 

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

  • Animator za kulturu/organizator događanja –1 izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Uvjeti : VSS.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni  podnijeti dokumente u izvorniku ili preslici:

  1. Životopis
  2. Dokaz o državljanstvu RH,
  3. Dokaz o stručnoj spremi,
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 60 dana)
  5. Vozačku dozvolu B kategorije

Opis poslova:

Surađuje u organiziranju manifestacija (predavanja, koncerti, okrugli stolovi, promocija knjiga i sl.), vodi poslove vezane za odnose s javnošću, vodi protokole otvaranja i druga slična događanja, sudjeluje u dogovaranju i realizaciji promidžbe, vodi brigu o razvoju i očuvanju pozitivne slike Ustanove u javnosti, obavještava medije o djelatnostima Ustanove, sudjeluje u dogovaranju sponzorstva, animira javna glasila i druge srodne institucije, vodi protokole otvaranja i druga slična događanja, uređuje i izdaje interne biltene te brine o razmjeni informacija, surađuje s kulturno – informativnim i srodnim ustanovama, prati literaturu o zbivanjima na području promidžbe, ugovara reklamiranje fizičkih i pravnih osoba na Radio Gospiću odnosno vodi brigu o marketingu. Obavlja i druge poslove od interesa za promicanje Ustanove kao i ostale poslove po nalogu ravnatelja/ice.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz navedenih zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Kulturno Informativni Centar Gospić može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Komisija) imenuje ravnateljica Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete mogu pristupiti testiranju. Testiranje se sastoji od razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Za kandidata koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu za javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu, www.kic-gospic.eu, najmanje tri dana prije testiranja.

U prijavi su kandidati/kinje dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.   

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:  Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu, Budačka 12, 53000 Gospić, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

 

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu