NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NOVINAR/VODITELJ NA RADIO GOSPIĆU

Na temelju članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br.10/10)
Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
– Novinar-voditelj – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Uvjeti: SSS, VŠS, VSS. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni podnijeti u izvorniku ili preslici:
1. životopis;
2. dokaz o državljanstvu RH;
3. dokaz o stručnoj spremi;
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 60 dana)
5. vozačka dozvola B kategorije
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Komisija) imenuje Ravnateljica Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu. Komisija utvrđuje popis kandidata
prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete mogu pristupiti testiranju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata, te razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Opis poslova radnog mjesta, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljen na web- stranici Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu, www.kic- gospic.eu , najmanje tri dana prije testiranja.
U prijavi su kandidati/kinje dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Prijave na natječaj podnose se na adresu: Kulturno Informativni Centar Gospić,javna ustanova
za kulturu, 53000 Gospić, Budačka 12, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.
Kulturno Informativni Centar Gospić,
javna ustanova za kulturu