ODLUKA o odabiru ponuditelja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića

Kulturno Informativni Centar Gospić

         javna ustanova za kulturu
Gospić, Budačka 12

tel/fax: 053/ 658 – 975

e- mail: kic-gospic@kic-gospic.eu

ravnateljica@kic-gospic.eu

Klasa: 053-02/18-01/03

Urbroj: 2125/70-01-18-05

Gospić, 27. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 27. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu ( „Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/10 ) te Izmjena i dopuna Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 3/16), Ravnateljica Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu  dana 27. lipnja  2018. godine donosi

 

ODLUKU

o odabiru ponuditelja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića

l.

Temeljem Javnog poziva (Klasa:053-02/18-01/03, Urbroj: 2125/70-01-18-01) od 08. lipnja 2018. godine pristigle su ponude ponuditelja: Gs Enigma j.d.o.o, Obrt za ugostiteljstvo „Capitano“ i Team bar j.d.o.o.

II.

Prihvaća se ponuda ponuditelja Gs Enigma j.d.o.o. s kojim će se sklopiti Ugovor  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada.

III.

 Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici KIC-a.

 

 

Ravnateljica

Danijela Bogić