Gradsko vijeće grada Senja održalo 3. sjednicu

Gradsko vijeće grada Senja održalo je 3. sjednicu, na kojoj je razmatrano Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2016. godinu i programom rada i razvoja za 2017. godinu. Također razmatrano je izvješće o obavljenoj Reviziji Grada Senja za 2016. godinu. Prihvaćen je prijedlog konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Senja za 2017. godinu, uz obrazloženje, kao i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godinu.

Uz navedena izvješća razmatrano je i izvješće o radu komunalnog redarstva za prvu polovicu 2017. godine,  izvješća Gradonačelnika i upravnih odjela Grada Senja za prvu polovicu 2017. godine. Vijeće je dalo suglasnost na izmjenu Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja i izmjenu Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj Grada Senja te je imenovano dvadeset odbora koji će djelovati u sklopu Gradskog vijeća.