POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U SENJU

Gradonačelnik Grada Senja, Sanjin Rukavina i direktor tvrtke GEOTEHNIKA d.o.o. iz Selca sa Brača, Marijo Lasan potpisali su Ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Senju, u vrijednosti od 2.744.696,25 kuna. Sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 85%. U ostatku investicije sudjelovat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grad Senj. Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Senju doprinijet će se povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. U sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Naručitelj radova je Grad Senj, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje novoizgrađenim reciklažnim dvorištem povjeriti Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.