Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama u Kulturno Informativnom Centru Gospić

 

Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu

Službenik za Informiranje Marina Šimić
Budačka 12
53000 Gospić

 

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona (na broj: 053/658-975), o čemu se sastavlja službena zabilješka te putem telefaxa (na broj: 053/658-975) i e-maila (na adresu: animacija@kic-gospic.eu).

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama je Marina Šimić.
Službenik za informiranje Kulturno Informativnog Centra Gospić

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13,85/15)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  za 2015. godinu