LAG LIKA objavio LAG Natječaj za Mjeru 7.4.1. za razvoj lokalne infrastrukture

Lokalna akcijska grupa Lika objavila je  Natječaj za provedbu Mjere 7.4.1.„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Mjera je namijenjena ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine). Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 649.773 kunedok se intenzitet potpore kreće od 90% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj se ulaganje provodi. Prihvatljivi korisnici u sklopu ove mjere su jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, školaudruge koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)vjerska zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.