Obavezno označavanje oružja C kategorije

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava 21. lipnja 2018. godine, stvoreni su zakonski preduvjeti za provedbu odredbi Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja kojima je propisano da oružje iz kategorije C, koje se nalazi u posjedu pravnih osoba, obrta, udruga ili građana, a služi za izvođenje glasnog pucanja, pravne osobe, obrti, udruge ili građani dužni su označiti propisanom oznakom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika, a označavanje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Sukladno navedenom, pozivaju se pravne osobe, obrti, udruge i građani da Ministarstvu unutarnjih poslova podnesu zahtjev za označavanje ručnog i ostalog oružja iz kategorije C, koje služi za izvođenje glasnog pucanja.

Zahtjev, zajedno sa oružjem (kubure, puške, ručni i drugi mužari te sl. ), predaje se  prema mjestu prebivališta vlasnika oružja policijskoj upravi ili policijskoj postaji, službi nadležnoj za upravne poslove, u zahtjevu je potrebno navesti podatke o vlasniku oružja ( ime, prezime, OIB, adresa i broj telefona) te podatke o oružju (vrsta oružja). Također, Ministarstvo unutarnjih poslova će za svako označeno oružje iz kategorije C, koje služi za izvođenje glasnog pucanja, nakon označavanja izdati Potvrdu o označenom oružju kategorije C te istu dostaviti vlasniku predmetnog oružja.

Ako vlasnik oružja iz kategorije C, koje služi za izvođenje glasnog pucanja, ne podnese zahtjev za označavanje u propisanom roku, oružje će se smatrati nelegalnim i biti će oduzeto, a protiv odgovorne osobe, odnosno vlasnika oružja, pokrenut će se prekršajni postupak.